ECODISTEX promou la incorporació de criteris ambientals en les fases de disseny, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament final dels productes tèxtils d’ús tècnic amb el propòsit de prevenir o reduir l’impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida.

Aquests objectius permetran impulsar la transició d’una economia lineal cap a l’economia circular, i considerar la incorporació de criteris ambientals en productes tèxtils al llarg de tot el seu cicle de vida.

 

El projecte, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, es va dur a terme de gener 2018 a juny 2019.

OBJECTIUS

 

Objectius quantitatius:

   Reduir en un 20% el residus industrials generats fruit de l’ecodisseny d’un producte tèxtil.

   Reduir en un 30% les emissions derivades del procés de recepció de matèries primeres i distribució del producte fabricat.

   Reduir en un 15% els costos derivats de la compra de matèries primeres verges i d’estalvi energètic.

   Reduir en un 15% els costos derivats de la gestió de residus.

   Reduir un 30-50% la petjada de carboni del producte un cop ecodissenyat.

Objectius qualitatius:

   Capacitar al personal responsable de prendre decisions i augmentar la consciencia ambiental per tal d’oferir un producte que incorpori els aspectes ambientals al llarg de tot el cicle de vida.

   Incrementar el valor afegit dels productes tèxtils, fruit de la reducció de l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.

   Millorar la qualitat del producte ja que incorpora el caràcter sostenible en tot el seu cicle de vida.

   Fomentar l’ús eficient de recursos i prevenció dels residus.

   Anticipar els futurs canvis normatius que puguin afectar a l’activitat de les empreses. El fet de incorporar aspectes ambientals en el producte oferirà a les empreses una seguretat en el compliment legal de normatives ambientals.

   Millorar la imatge de les empreses i dels productes. Cada vegada més els/les consumidors/es demanden productes que considerin aspectes ambientals en tota la seva cadena productiva. Per això el projecte permetrà millorar en aquest aspecte i de forma indirecta augmentar les ventes d’aquests productes.

   Realitzar activitats d’innovació a les empreses, que permetran trobar noves solucions, crear noves oportunitats de mercat.

   Possibilitar l’accés de les empreses a mercats de compra ambientalment correcte o compra verda.

   Possibilitar l’opció d’accedir a sistemes d’ecoetiquetatge de productes tèxtils.

   Millorar la competitivitat de les empreses participants al projecte i, en general, les de la resta del clúster, produint un efecte tractor.

   Generar nous projectes d’innovació i de R+D a nivell nacional i europeu, que actuïn com a impulsors de la nova economia.

Pin It on Pinterest