Avís legal

Identitat del responsable: ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS.
Nom del domini: textils.cat
Nom comercial: AEI TÈXTILS
NIF/CIF: G64876667
Adreça: ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. Carrer de Sant Pau, 6, 08221 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic: info@textils.cat
Inscrita a: Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, a la Secció 1a, número 38008.

L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.
Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Modificacions
L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS.

En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.
ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@textils.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.
L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i l’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS. es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Pin It on Pinterest