Projectes

PACTEX

 

PACTEX: Establiment de sinèrgies entre les indústries tèxtil i del packaging per a l’intercanvi de matèries primeres i recursos, i el disseny de nous productes en un context d’economia circular i innovadora

Programa: Projectes de foment de l’economia circular, de l’Agencia de Residus de Catalunya

Participació de l’AEI TÈXTILS: Coordinador, en col•laboració amb el Cluster Packaging

Data inici: Setembre 2016

Data fi: Juny 2017

Objectius:

El projecte té com a objectiu establir sinèrgies entre les empreses d’ambdós clústers i fomentar entre elles l’ús eficaç dels recursos materials, mitjançant la reducció en origen dels residus industrials, la reutilització de productes, la millora de la reciclabilitat i la valorització de residus.

Inicialment, es realitzarà una identificació detallada del tipus de recursos materials i residus que generen les empreses d’ambdós sectors. Un cop feta aquesta diagnosi inicial es plantejaran una sèrie de propostes de millora i mesures innovadores (tecnològiques i/o no tecnològiques) a adoptar per part de les empreses per tal d’aconseguir reutilitzar recursos materials i reduir la seva generació de residus industrials. Així mateix, es portarà a terme una avaluació de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de cadascuna de les propostes i mesures plantejades.

Finalment, es farà una selecció de les propostes i mesures més adequades per tal de testejar-les i demostrar que són viables tècnica, econòmica i ambientalment.

Els resultats del projecte, així com totes les propostes de millora i mesures innovadores plantejades quedaran recollits en una Guia sectorial.

Pin It on Pinterest