Projectes

In Transit

In Transit – Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business innovation

Programa: Horizon Europe

Participació de l’AEI TÈXTILS: Soci. Consorci liderat ATEVAL (València, Espanya). Altres membres del consorci: CSS (Eslovènia), CORALLIA (Grècia), CTA (Espanya), TUS (Irlanda), POLIMI (Itàlia), SPG (Àustria), IRT Jules Verne (França) i PRODUTECH (Portugal).

Data inici: Desembre 2022

Data fi: Novembre 2025

Objectius:

In Transit té com a objectiu promoure la resiliència de les PIMEs dels sectors tèxtil, aeroespacial i de la construcció transformant-los en més verds i digitals amb un nou model social i de negoci. Tot junt amb un mecanisme de suport mixt que inclou suport en l’avaluació individual, suport financer i assessorament per garantir-ne la consolidació i la sostenibilitat. El projecte té l’objectiu de donar suport als objectius principals del Pacte Verd Europeu i l’Estratègia de la UE per a les PIMEs.

El projecte llançarà diverses convocatòries d’ajuts per PIMEs per promoure la seva acceleració:

  • Convocatòries “Innovate: enfocades a un support d’acceleració de la transició verda mitjançant coaching i serveis individuals i col·lectius. L’objectiu es donar serveis a 100 empreses amb aquest instrument.
  • Convocatòries “Develop: enfocades a un suport integral incloent suport financer de fins a 49k€ a fons perdut i suport en coaching. L’objectiu es finançar 60 empreses amb un total de 3M€ de cascade funding.

Així mateix, el projecte In Transit organitzarà diversos esdeveniments per facilitar la generació de propostes i la col·laboració intersectorial, incloent el llançament de cupons de viatge per participar-hi.

El rol de l’AEI Tèxtils és facilitar el suport de les activitats de comunicació i difusió i maximitzar les oportunitats de promoció al llarg de la durada del projecte In Transit.

Més informació: https://intransitproject.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HADEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Pin It on Pinterest