En el marc de projecte es duran a terme les següents actuacions:

Actuació 1: Contacte amb les empreses participants i agents clau

Donar a conèixer l’estudi, objectius i motivacions per les quals es vol desenvolupar l’estudi, i també motivar a les empreses perquè col·laborin en la seva realització.

Difusió d’una enquesta com a recurs per a recollir una informació més general sobre aspectes clau a un grup ampli d’empreses. Contacte amb 10 empreses que vulguin participar aportant informació més detallada a l’estudi.

També s’identificaran i es contactarà amb agents clau del sector de tèxtils tècnics que poden aportar informació de valor a l’anàlisi i que sigui específica del sector.

Actuació 2: Elaboració de les eines per la recollida de dades

S’elaboraran els recursos per recollir la informació i les dades necessàries per l’estudi d’una forma sistematitzada. Per la recollida de dades de forma més extensiva, a diferents empreses, s’elaborarà una enquesta inicial i per a la recollida de dades de forma in-situ s’elaborarà d’un document de diagnòstic. Aquest document de diagnòstic es basarà en considerar diferents estratègies d’ecodisseny.

Basat en Brezet, H.; van Hemel, C. 1997

Actuació 3: Recollida de la informació objecte d'estudi

Recollida de la informació de les enquestes enviades i realització d’entrevistes individualitzades per obtenir dades sobre: barreres del sector per aplicar estratègies d’ecodisseny, oportunitats del sector, així com s’identificaran possibles estratègies que el sector pot aplicar en relació a reducció de consum de materials, a l’ús de materials de baix impacte ambiental, a la reducció del impacte ambiental en la producció, simbiosi industrial, o reciclatge dels residus produïts.

Actuació 4: Tractament de la informació i elaboració de contingut de les propostes circulars

Totes les dades obtingudes es tractaran per presentar-les al document final. Per a les solucions que s’hagin identificat es realitzarà un càlcul del benefici ambiental, econòmic i social que representa la implantació de la mesura en comparació a un escenari base.

A part d’identificar solucions que el sector estigui aplicant i que siguin replicables, l’estudi pretén donar a conèixer altres solucions que tinguin possibilitat de ser implantades. També en aquest cas es realitzarà una quantificació dels beneficis ambientals, econòmics i social comparats amb un escenari base.

 

Actuació 5: Elaboració del document final

Elaboració del document final que contindrà les dades i resultats obtinguts en l’estudi. Veure l’estudi.

Actuació 6: Comunicació i jornada/taller de presentació resultats

Es duran a terme activitats per a:

  • difondre l’inici de l’estudi i animar a les empreses del sector a participar-hi,
  • difondre els resultats obtinguts, per mostrar al sector les oportunitat d’aplicar les solucions/actuacions que es proposin.

Per concloure l’estudi, s’organitzarà una jornada/taller on es donaran a conèixer els resultats de l’estudi.

CIRCULARTECH està cofinançat per:

Pin It on Pinterest